| Start |   https://hardware.atari8.info  Atari XL/XE
* RAM
- SIMM Expansion
* SpartaDOS X
* 65C816
* stereo
* covox
* Q-Meg
* ARC
* Freddie
* Tight Tools Packet

Stacje dysków:
- Toms Multi Drive
- schematy

Atari - konsole:
- 2600
- 5200
- 7800 

Prawdziwe oblicze Freddie'ego

Freddie jest "skromnym" układem. Dlaczego? Nie chodzi tutaj o jego wielkość - wszak ma przecież 40 nóg. Chodzi o to, że w prosty sposób nie można zauważyć jego dość ciężkiej i monotonnej pracy w Atari. O innych układach, takich jak Antic, GTIA czy Pokey, napisano już wiele, a o Freddie'im oprócz tego, że steruje pamięcią - nic. Przyczyna prawdopodobnie tkwi w tym, że z punktu widzenia użytkownika Freddie'im nie można sterować, nie ma żadnych rejestrów, do których można by coś wpisać, czy coś z nich odczytać. Poznanie jednak jego działania jest ważne dla poznania zasady pracy całego Atari, bo to przecież dzięki niemu procesor ma do dyspozycji prawie 64kB RAM-u.

Freddie został wprowadzony wraz z serią 1400XL/1450XLD jako unowocześnienie elektroniki komputera Atari. Dzięki niemu na płycie zaoszczędzono nieco miejsca (zastępuje on kilka scalaków, w tym linię opóźniającą) i zmniejszono koszty produkcji. Po "wycofaniu" serii 1400XL/1450XLD Freddie'ego montowano w końcowych egzemplarzach Atari 800XL (zwanych 800XLF) oraz w nowej serii XE. Jest zatem najmłodszy (jego numer seryjny to CO61922 lub CO61991), jak i najprostszy pod względem konstrukcji ze wszystkich układów VLSI montowanych w Atari.

Jak on zatem działa? Na rysunku 1 pokazana jest jego topografia.


Rys.1 Freddie

Oto jego sygnały:
- 14MHz In/14MHz Out - wejście/wyjście sygnału zegara. W komputerach PAL jest to częstotliwość 14.18757MHz, w NTSC 14.31818MHz,
- OSC - wyjściowy sygnał oscylatora o częstotliwości sygnał zegara podzielony przez 4,
- o2 - wejście głównego sygnału taktującego (sygnał zegara/8),
- RESET - sygnał resetujący,
- R/W - sygnał odczytu/zapisu,
- A0-A15 - magistrala adresowa Atari,
- CasInh/ExtSel - sygnały blokujące dostęp do pamięci RAM,
- RAS - Row Address Strobe - sygnał wyboru rzędu pamięci dynamicznej,
- CAS - Column Address Strobe - sygnał wyboru kolumny pamięci dynamicznej,
- W - sygnał odczytu/zapisu pamięci dynamicznej,
- BA0-BA7 - zmultipleksowane linie adresowe pamięci dynamicznej,
- +5V, GND - zasilanie.

W Internecie dostępny jest schemat wewnętrznej struktury Freddie'ego. Według niego Freddie zawiera w swoim wnętrzu kilka scalaków ze zwykłej rodziny TTL oraz CMOS, a sygnały RAS i CAS są generowane poprzez zwykłe opóźnianie sygnału o2. Nic w tym złego, bo przecież w 800XL tak właśnie jest robione. Mimo wszystko powstał układ testujący, dzięki któremu w sposób statyczny można było sprawdzić, co we Freddie'im naprawdę siedzi. Schemat układu pokazuje rysunek 2.


Rys.2 Schemat układu testowego Freddiego

Układ 74LS74 zastosowano w celu zabezpieczenia sygnału taktującego przed drganiami styków przełącznika. Zestaw jumperków oraz przełączników umożliwia zbadanie wpływu wejść R/W, o2, CasInh, ExtSel i RESET na wyjścia. Dodatkowo możliwe jest - poprzez zmianę stanów na liniach A0 i A8 - zbadanie wewnętrznego sygnału multipleksującego (MPY) sygnały adresowe. W ten sposób otrzymano tabelę stanów, na podstawie której możliwe było rozrysowanie przebiegów pokazanych na rysunku 3.


Rys.3 Przebiegi w układzie Freddiego

Jak widać, wnętrze Freddie'ego to czysty synchroniczny układ, w którym nie ma celowego opóźniania (poprzez zestaw bramek) sygnałów RAS i CAS. Na podstawie częstotliwości sygnału zegara można wyliczyć zależności między niektórymi sygnałami. Pokazuje to tabela 1.

t1 70,5ns
t2 70,5ns
t3 35,2ns
t4 35,2ns
t5 70,5ns
t6 70,5ns
t7 105,7ns
t1 211,5ns

Dodatkowo, czego na rysunku 3 dobrze nie widać, sygnał W przybiera stan sygnału RW od drugiego narastającego zbocza sygnału zegarowego i dodatkowo jest zatrzaskiwany wraz z opadającym zboczem sygnału RAS. Ciekawostką jest właśnie zmiana stanów sygnałów RAS i CAS w chwilach opadającego zbocza sygnału taktującego. W większości układach synchronicznych zmiana stanów następuje bowiem po narastającym zboczu. Mając zależności czasowe można pokusić się o coś więcej, czyli zaprojektowanie wnętrza Freddie'ego w popularnym języku VHDL i jego późniejszej symulacji lub nawet implementacji w jakiejś programowalnej kości FPGA czy CPLD.

Poniższy listing jest jedną z możliwości zapisania funkcji Freddie'ego tak, by przebiegi wyjściowe zgadzały się z rzeczywistością.

ibrary IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity freddie is
port (
    clk_in :in std_logic;
    clk_out :out std_logic;
    rst  :in std_logic;
    extsel :in std_logic;
    casinh :in std_logic;
    phi2  :in std_logic;
    rw   :in std_logic;
    a    :in std_logic_vector(15 downto 0);
    osc   :out std_logic;
    ras   :out std_logic;
    cas   :out std_logic;
    w    :out std_logic;
    ba   :out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end freddie;

architecture a_freddie of freddie is

signal neg_clk :std_logic;
signal fcount :std_logic_vector(2 downto 0);
signal mpy   :std_logic;
signal l_rw  :std_logic;

begin

freddie_counter: process(clk_in,rst)
  begin
   if rst='0' then
    fcount <= "000";  
   elsif clk_in'event and clk_in='1' then
       
    fcount(0) <= (not fcount(2) and not fcount(1) and not phi2)
         or   (fcount(2) and   fcount(1) and   phi2);
            
    fcount(1) <= (not fcount(2) and fcount(0) and not phi2)
         or (not fcount(2) and fcount(1) and not fcount(0) and not phi2)
         or   (fcount(2) and fcount(1) and not fcount(0) and   phi2);
               
    fcount(2) <= (not fcount(2) and fcount(1) and not fcount(0) and not phi2)
         or   (fcount(2) and fcount(1) and not fcount(0) and   phi2)
         or   (fcount(2) and fcount(0) and phi2);
 
   end if;
end process freddie_counter;

ras_rw: process(neg_clk,rst)
  begin
   if rst='0' then
    ras <= '1';
    l_rw <= '1';
   elsif neg_clk'event and neg_clk='1' then
    if fcount="000" or fcount="001" or fcount="011" then
     ras <= '1';
    else
     ras <= '0';
    end if;
          
    if fcount="010" then
     l_rw <= rw;
    end if;   
   end if;
end process ras_rw;
 
neg_clk <= not clk_in;
clk_out <= neg_clk;
osc <= '1' when fcount(2 downto 1)="00" or fcount(2 downto 1)="11" else '0';
mpy <= '0' when fcount="001" or fcount="011" or fcount="010" else '1';
ba(0) <= a(0) when mpy='0' else a(8);
ba(1) <= a(1) when mpy='0' else a(9);
ba(2) <= a(2) when mpy='0' else a(10);
ba(3) <= a(3) when mpy='0' else a(11);
ba(4) <= a(4) when mpy='0' else a(12);
ba(5) <= a(5) when mpy='0' else a(13);
ba(6) <= a(6) when mpy='0' else a(14);
ba(7) <= a(7) when mpy='0' else a(15);
w <= rw when fcount="001" or fcount="011" or (fcount="010" and neg_clk='0') else l_rw;
cas <= '1' when extsel='0' or casinh='0'
  or fcount="011" or fcount="010" or fcount="110"
  or (l_rw='1' and fcount="001")
  or (l_rw='0' and fcount="111")
  or (l_rw='0' and fcount="001" and neg_clk='1')
  or (l_rw='0' and fcount="101" and neg_clk='0')
  else '0';
          
end a_freddie;

¬ródła kodu wraz z testbenchem oczywiście są dostępne: freddie.vhd, tb_freddie.vhd. Wynik symulacji można zobaczyć tu.

Pasiu/SSG

 


hardware.atari8.info © Pasiu/SSG, hosted: www.atari8.info